Податок на прибуток: облік та звітність

Prosto безліч змін в порядок ведення податкової звітності були внесені з прийняттям Податкового Кодексу, а також очікуються з початку 2013 року. Про них, а також про поетапне оформленні бланка декларації з податку на прибуток і відрахування авансових платежів, розповідає Prostobiz.ua

У Податковому Кодексі (далі-ПК) у зв'язку з необхідністю усунення розбіжностей між правилами податкового обліку і стандартів бухгалтерського обліку по оцінці доходів і витрат, передбачений перехід від методу «першої події» до методу «нарахувань та співставлень», що дозволяє значно скоротити тимчасові різниці між податковим та бухгалтерським обліком. В процесі нівелювання цих відмінностей, Податковим Кодексом було передбачено, зокрема, наступне:

 • зняття обмежень щодо витрат по страхуванню, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування;
 • переоцінка основних засобів, тоді як раніше можна було тільки індексувати балансову вартість основних фондів.

Нагадаємо також, що серед змін для МСБ, що стосуються ставок сплачуваного податку на прибуток, ПК встановив застосування нульової ставки податку на прибуток на п'ять років для підприємств з річним оборотом до 3 млн. грн. та кількістю працюючих до двадцяти чоловік.

Податковий облік в частині «Доходи» і «Витрати»

Звітні періоди. Базовим податковим періодом для обчислення та сплати податку на прибуток залишається календарний квартал. При цьому, ведення податкового обліку здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

Порядок бухгалтерського обліку доходів при розрахунку податку на прибуток передбачає наступні принципи:

 • дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на нього;
 • дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, який підтверджує виконання робіт;
 • датою отримання доходів, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі доходи визнаються, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань).

На відміну від закону «Про прибуток», попередня (авансова) оплата товарів/послуг не визнається витратами (доходами) і не впливає на податкові зобов'язання платника (згідно з п.136.1 ст. 136 ПК).

Новацією ПК в системі обліку прибутку є також те, що сума поворотної фінансової допомоги, отриманої від платника податку та поверненої не пізніше 365 календарних днів з моменту її отримання, не включається до складу оподатковуваного доходу.

Порядок бухгалтерського обліку витрат при розрахунку податку на прибуток передбачає наступні принципи:

 • з метою достовірного визначення розміру витрат та дати їх виникнення платники податків будуть включати вартість запасів у собівартість товарів/послуг, що буде зменшувати об'єкт оподаткування;
 • собівартість товарів/послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з їх виробництвом, а саме: прямих матеріальних витрат; витрат на оплату праці; амортизації основних засобів і нематеріальних активів, інших прямих витрат (внески на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв);
 • розмір обмежень на добровільне перерахування коштів до бюджетів або неприбуткові установах становить 4% прибутку попереднього року, в той час, як раніше він знаходився в межах від 2% до 5%.

Облік збитків поточного періоду і дивідендів в системі розрахунку податку на прибуток.

В ПК збережено чинний порядок перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування на майбутні періоди. При цьому, згідно ст. 150 ПК, збитки переносяться на майбутні періоди без будь-яких обмежень до повного їх погашення. У той же час, новацією законодавчого акта є те, що збиток, отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується в загальній сумі збитків і відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності (п. 150.1 ст. 150 НК).

Механізм справляння авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів встановлений п. 153.3 ст. 153 НК. Нововведенням є те, авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів такими групами:

 • фізичним особам;
 • суб'єктам господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування;
 • платникам фіксованого сільськогосподарського податку;

Крім того, авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів сплачується за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів пропорційно питомій вазі суми їх витрат у загальній сумі таких витрат платника податку, зазначеної у останній податковій звітності.

Податковий облік операцій в іноземній валюті згідно НК

Згідно п. 153.1 ст. 153 НК визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, здійснюється відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

Новацією Податкового Кодексу є те, що у разі придбання іноземної валюти до складу витрат/доходів звітного періоду включається різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким купується іноземна валюта, та офіційним курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти.

Структура і принципи оформлення декларації з податку на прибуток: як правильно заповнити

Разом з тим, наказом МФУ від 28.09.2011 № 1213 була затверджена нова форма декларації з податку на прибуток. Її загальна структура істотно відрізняється від загальної структури старого зразка. Нова декларація складається з основної частини та 17 додатків. Принцип кодифікації додатків змінився: тепер кожному з них не присвоєно числовий номер, а код, що складається з двох літер, які розкривають зміст представленої інформації. Наприклад, додаток, розшифровує інші доходи, називається «ІД» («Інші доходи») і т. д.

Структура доходів і витрат по декларації, крім звичайних доповнень основної її частини (усього їх може бути 17 додатків), доповнена додатками до вже існуючих 17 додатків. Так, можна виділити 3 групи програм:

 1. «самостійні додатки» - ІД; СВ; ЗВ; АВ; ВЗ; ІВ; ТП; ПЗ; ЗП; ПН; ПЕКЛО. Їх дані включаються в основну частину декларації;
 2. «додаткові програми» - СБ; ЦП; АМ; АК; ПІД. Їх дані потрапляють в основну частину декларації тільки через «самостійні додатки».
 3. «коригуючий додаток». Група складається з однієї програми «ВП» «Виявлення помилок», яке призначене для самостійних виправлень.

Доходи організації, відображені в декларації, класифікуються за двома видами, встановленими ст. 135 ПК:

 • операційні доходи (від реалізації продукції/послуг), які відображаються у рядку 02 декларації;
 • інші (як правило, позареалізаційні) доходи – усі інші доходи, які підприємство отримало протягом звітного періоду. Для їх відображення призначена рядок 03 ІД (сума рядків 03.1 – 03.27).

Витрати, включаються до складу податкової собівартості, визнаються на підставі первинних бухгалтерських документів. При заповненні додатка СВ, метод розрахунку собівартості продукції/послуг встановлюються кожним платником самостійно. З метою мінімізації розбіжностей між даними податкової і бухгалтерської звітності, підприємець може прийняти рішення про застосування податкового підходу при визначенні собівартості в бухгалтерському обліку.

Слід звернути увагу на те, що адміністративні витрати у податковій звітності так само, як і в бухгалтерському обліку, не включаються в собівартість реалізованої продукції/послуг, а відображаються на підставі п. 138.10 ПК, інші витрати в окремому рядку декларації (06.2).

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (додаток ІВ до рядка 06.5), згідно пп. 138.10.6 ПК, не можуть бути пов'язані пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів/послуг. У рядку 06.5 «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.5.1 – 06.5.40)» вказується сумарне значення всіх видів витрат.

Додаток АМ (амортизація основних засобів) є тим додатковим додатком, дані якого потрапляють в основну частину нової декларації з податку на прибуток у складі інших додатків (СВ, ЗВ, АВ і ВЗ). Додаток АМ складається з 3 таблиць.

Схема розрахунку фінансових показників у декларації

Система розрахунку показників розділена на блоки і відповідні рядки:

1-й блок (01-16 рядка).

 1. Рядок 07 = рядок 01 – рядок 04 = рядок 01 – рядок 05 + рядок 06).
 2. У рядку 08 відображається об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню на підставі додатка ТП. У рядку 10 відображається ставка податку. Нагадаємо про поетапне зниження ставки податку на прибуток до 16 відсотків (з 01.01.2012 - 21 відсоток, з 01.01.2013 - 19 відсотків, з 01.01.2014 - 16 відсотків)
 3. Із загального об'єкта оподаткування від усіх видів діяльності віднімаємо позитивне значення об'єкта оподаткування за пільговою діяльності та значення об'єкта оподаткування від діяльності, що патентується (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09). Отриманий результат множиться на діючу ставку податку (21%).
 4. Щоб визначити податок на прибуток за звітний податковий період (рядок 14) до розрахованим значенням податку на прибуток не патентованої діяльності (рядок 11) додається значення податку з патентованої діяльності (рядок 12) і віднімається загальна сума зменшення нарахованої суми податку (рядок 13).
 5. З отриманого результату (рядок 14) віднімаємо значення податку на прибуток, нарахованого за попередній період (рядок 15), отримуємо значення податку на прибуток, нарахованого за результатами останнього календарного кварталу (рядок 16).

Таким чином, значення суми нарахованого податку в рядку 16 відповідає сумі податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами останнього кварталу (якщо рядок 14>строки15).

2-й блок (рядки 17-19). В цьому блоці відображаються податкові зобов'язання нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України.

3-й блок (рядки 20-22). Відображаються суми авансових внесків при виплаті дивідендів, які підлягають сплаті за місцезнаходженням юридичної особи.

4-й блок (рядки 23-27). Коригуються податкові зобов'язання минулих періодів.

5-й блок (рядки 28-32). Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток.

За довідками при труднощах заповнення декларації можна звернутися:

 • за телефоном – факсом інформаційно – довідкового департаменту державної податкової служби 0800-501-007, e-mail [email protected] .
 • веб-сайт ДПА України: http://sts.gov.ua/

Зміни щодо сплати податку на прибуток 2013 року

Закон України «Про внесення змін у Податковий Кодекс у питаннях Державної Податкової служби» набув чинності 12.08.2012, однак зміни по декларуванню та сплаті податку на прибуток почнуть діяти з 1 січня 2013 року.

Отже, згідно з оновленим п. 57.1 ПК, більшість організацій (виключення представлені в таблиці нижче) подають декларацію один раз за результатами року. Протягом звітного року розмір податку в авансовій формі становить не менше 1/12 суми податку за минулий рік. Розрахунок щомісячних авансових внесків подається у складі річної декларації.

Перелік платників податку на прибуток, а також здача ними відповідних декларацій і сплата авансових внесків, згідно із Законом N 5083-VI.

Види платників

Подача декларації

Сплата податку

1. Платники, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний період не перевищують 10 млн. грн.
 2. Новостворені платники
 3. Неприбуткові установи

Тільки річна декларація

Авансовий внесок не сплачують, податок на прибуток сплачують на підставі річної декларації

Платник податку на прибуток, у якого за підсумками першого кварталу отримано збиток

Можна почати подавати квартальну декларацію (квартал, півріччя, 3 квартали, рік)

Авансові внески за другий – четвертий квартали не сплачують податкові зобов'язання сплачуються щокварталу на підставі відповідної декларації

Платник, який за підсумками минулого звітного року отримав збиток, але за підсумками першого кварталу не отримав прибуток

Подає декларацію за півріччя, 3 квартали, рік

Податок сплачується на підставі відповідної декларації

Якщо в минулому році і в першому кварталі поточного року у підприємця були збитки – вимога про подання квартальних декларацій відсутня, а авансовий внесок не сплачується через відсутність бази його нарахування. 

Оскільки термін подання річної декларації закінчується в лютому, авансові внески розраховуються для періоду березень-лютий наступного року.

.

» » » Податок на прибуток: облік та звітність