Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказами Міністерства фінансів України від 31 травня 2011 року № 664, від 26 вересня 2011 року № 1204, від 9 грудня 2011 року № 1591)

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі — підприємства) незалежно від форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

3. Положення (стандарт) 16 застосовується до обліку витрат за будівельними контрактами з урахуванням особливостей їх визнання і складу, установлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти». Положення (стандарт) 16 не поширюється на витрати, пов'язані з первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції.

4. Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

 • Елемент витрат — сукупність економічно однорідних витрат.
 • Прямі витрати — витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.
 • Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
 • Об'єкт витрат — продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

Визнання витрат

5. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

6. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

7. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

8. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

9. Не визнаються витратами і не включаються до звіту про фінансові результати:

 • 9.1. Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо п.
 • 9.2. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.
 • 9.3. Погашення отриманих позик.
 • 9.4. Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 цього Положення (стандарту).
 • 9.5. Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
 • 9.6. Балансова вартість валюти.

Склад витрат

10. Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

11. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

У виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) включаються:

 • прямі матеріальні витрати;
 • прямі витрати на оплату праці;
 • інші прямі витрати;
 • змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються підприємством.

Підпункт 11.1 пункту 11 виключено

12. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, викладеному в пункті 11 цього Положення (стандарту).

13. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

14. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку.

15. До складу загальновиробничих витрат включаються:

 • 15.1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо п.).
 • 15.2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення.
 • 15.3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення.
 • 15.4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.
 • 15.5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій і т. п.).
 • 15.6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
 • 15.7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).
 • 15.8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.
 • 15.9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв і т. п.).

16. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно  зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин роботи, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин роботи, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат і т. п.) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в додатку 1 до цього Положення (стандарту).

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством.

17. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються в собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

18. До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

 • загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати і т. п.);
 • витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
 • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, по оцінці майна і т. п.);
 • витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
 • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
 • витрати на врегулювання спорів у судових органах;
 • податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються у виробничу собівартість продукції, робіт, послуг);
 • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти;
 • інші витрати загальногосподарського призначення.

19. Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

 • витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;
 • витрати на ремонт тари;
 • оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
 • витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
 • витрати на передпродажну підготовку товарів;
 • витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
 • витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) згідно з  умовами договору (базису) поставки;
 • витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
 • витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;
 • витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;
 • інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, за винятком витрат, наведених у пунктах 18, 20 і 27 цього Положення (стандарту).

20. До інших операційних витрат включаються:

 • витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»;
 • абзац третій пункту 20 виключено;
 • собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;
 • сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
 • втрати від операційної курсової різниці (тобто тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, пов'язаними з операційною діяльністю підприємства);
 • втрати від знецінення запасів;
 • нестачі і втрати від псування цінностей;
 • визнані штрафи, пеня, неустойка;
 • витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
 • інші витрати операційної діяльності.

21. Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

 • матеріальні витрати;
 • витрати на оплату праці;
 • відрахування на соціальні заходи;
 • амортизація;
 • інші операційні витрати.

22. До складу елемента «Матеріальні затрати» включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

 • сировини і основних матеріалів;
 • покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;
 • палива і енергії;
 • будівельних матеріалів;
 • запасних частин;
 • тари і тарних матеріалів;
 • допоміжних та інших матеріалів.

Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включається до елементу операційних витрат «Матеріальні витрати».

23. До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

24. До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» включаються: відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

25. До складу елемента «Амортизація» включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

26. До складу елемента «Інші операційні витрати» включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп. 22 — 25 цього Положення (стандарту), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо

27. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо п.) та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»).

28. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються за методом участі в капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в додатку 2 до цього Положення (стандарту).

29. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат відносяться:

 • собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);
 • втрати від зменшення корисності необоротних активів;
 • втрати від безоплатної передачі необоротних активів;
 • втрати від неопераційних курсових різниць;
 • сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
 • витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж і т. п.);
 • залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;
 • інші витрати звичайної діяльності.

30. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

31. Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в додатку 3 до цього Положення (стандарту).

Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності

32. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

 • склад і суму витрат, відображених у статтях «Інші операційні витрати» та «Інші витрати» Звіту про фінансові результати;
 • склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;
 • склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку Ст. Пархоменко

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 1999 р. № 131)

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат  

№ п/п

Показники 

Все 

На одиницю бази розподілу 
(1 машино-година) 

Включення загальновиробничих витрат у 

витрати на виробництво продукції (рахунок 23 «Виробництво»), грн.

собівартість реалізованої продукції (рахунок 90 «Собівартість реалізації»), грн.

2

3

4

5

6

База розподілу за нормальною потужністю, машино-години

10000

Х

Х

Х

 

Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн.

70000

     
 

з них:

       

змінні

50000

 

Х

Х

(стор 3 гр. 4 = 2 стор. гр. 3 : 1 стор. гр. 3)

 

5

   

постійні

200

 

Х

Х

(стор 5 гр. 4 = стор 4 гр. 3 : 1 стор. гр. 3)

 

2

   
 

База розподілу за фактичною потужністю, машино-години:

       

1-й звітний період

8000

Х

Х

Х

2-й звітний період

10500

Х

Х

Х

 

Фактичні загальновиробничі витрати, грн.:

       

1-й звітний період

68100

     
 

з них:

       

змінні

48000

Х

48000

Х

10 

постійні — усього (стор. 8 гр. 3 - стор 9 гр. 3)

20100

Х

Х

Х

 

у тому числі:

       

10.1 

постійні розподілені (стор 6 гр. 3 х стор. 5 гр. 4)

16000

Х

16000

Х

10.2 

постійні нерозподілені (стор 10 гр. 3 - стор. 10.1 гр. 3)

4100

Х

Х

4100

11 

2-й звітний період

77950

     
 

з них:

       

12 

змінні

57750

Х

57750

Х

13 

постійні — усього (стор. 11 гр. 3 - стор 12 гр. 3)

20200

Х

Х

Х

 

у тому числі:

       

13.1 

постійні розподілені (стор 7 гр. 3 х стор. 5 гр. 4), але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат

20200

Х

20200

Х

13.2 

постійні нерозподілені (стор 13 гр. 3 - стор. 13.1 гр. 3)

0

Х

Х

0

Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 1999 р. № 131)

Розрахунок втрат від участі в капіталі

Найменування спільного, асоційованого або дочірнього підприємства

Частка в капіталі (відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства, належить підприємству

Сума збитку спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства у звітному періоді (тис. грн.)

Втрати від участі в капіталі (тис. грн.)

2

3

4

Підприємство 1 

26

10000

2600*

Підприємство 2 

44

3000

1320*

Разом 

Х

13000

3920

______________________

* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.

Додаток 3
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16

Розрахунок суми витрат від надзвичайних подій для відображення в звіті про фінансові результати*

Надзвичайні витрати (тис. грн.)

Ставка податку на прибуток (%)

Зменшення податку на прибуток внаслідок збитків від надзвичайних подій (тис. грн.) 
(гр. 1 х гр. 2 : 100)

Сума надзвичайних витрат у звіті про фінансові результати (тис. грн.) 
(гр. 1 - гр. 3)

2

3

4

25000 

30

7500

17500

____________________

*У випадку, якщо сума прибутку від звичайної діяльності не менше збитків від надзвичайних подій.

Оригінальну версію Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати") з усіма змінами та доповненнями можна почитати тут.

.

» » » Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"