Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

У господарській діяльності підприємства часто використовують доручення (типова форма М-2) на одержання товарно-матеріальних цінностей. При цьому одержувач (представник одержувача) зобов'язаний документально підтвердити свої повноваження. Функції документа, що підтверджує повноваження, виконує саме довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей.

В даному документі зазначаються:

  • підпис представника підприємства (завірена підписами перших осіб підприємства і печаткою), 
  • на посаду та Ф.В. О. представника;
  • паспортні дані представника;
  • найменування та кількість одержуваних цінностей.

Підприємство-постачальник зобов'язане здійснити звірку даних довіреності з даними паспорта одержувача (або іншого документа, що підтверджує його особу) і видатковій накладній та видати товарно-матеріальні цінності представнику підприємства-одержувача.

Так як з червня 2008 бланки довіреності не є бланками «суворої звітності»

Нижче ви можете скопіювати і завантажити зразок (шаблон) довіреності на одержання товарів:

____________________________________
          (підприємство-одержувач, адреси)

ідентифікаційний
код ЄДРПОУ ________________________ ____________________________________
підприємство-платник і його адреса

рахунок ___________ МФО ____________

____________________________________
(найменування банку)

Типова форма № М-2

«ЗАТВЕРДЖЕНА»
наказом Мінстату України
від 21 червня 1996 р. N 192

 

Код за УКУД

 

 

Довіреність дійсна до _________20____ року

 

ДОВІРЕНІСТЬ №

Дата видачі __________________ 20 __ р.

 

 

Бачено ________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

документ, що засвідчує особу _____________________________________________

серія _________________ № ________________ від _____________________ 20 _ р.

виданий _______________________________________________________________

(ким виданий документ)

на отримання від _______________________________________________________

(найменування організації постачальника)

за цінностей ___________________________________________________________

(№ і дата наряду)

Перелік цінностей, які належить отримати:


п/п

Найменування цінностей

Одиниця
виміру

Кількість
(прописом)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис

_________________________________________
(зразок підпису особи, що одержала довіреність)

засвідчую

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Місце печатки

 

.

Путівник у світі фінансів і бізнесу » Статті » Бізнес » Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей